Základní informace

Kněžské bratrstvo sv. Petra (FSSP) je společností katolických kněží apoštolského života papežského práva.

Společnosti apoštolského života vyplňují místo mezi světským a řeholním klérem. Stejně jako je tomu u řádů a kongregací, se jedná o komunitu lidí vzniklé na základě konkrétního účelu a následování společného ideálu. Členové společnosti apoštolského života však neskládají žádné řeholní sliby, ale žijí podle svých konstitučních pravidel.

Papežské právo ukazuje, že naše bratrstvo bylo založeno papežem a jen papeži se skrze Papežskou komisi Ecclesia Dei také zodpovídá. Místní biskup však dohlíží na naši práci, kterou konáme v jeho diecézi.

Se souhlasem Apoštolského Stolce a místních biskupů poskytujeme věřícím plnou péči svátostného života v tradičním římském ritu podle liturgických knih z roku 1962.

Hlavním úkolem Bratrstva sv. Petra je pastorační práce ve farnostech. Kněží slouží věřícím v různých apoštolátech po celém světě. Kněží Bratrstva žijí v malých komunitách a snaží se šířit Kristovo evangelium – mimo poskytování svátostí – především kázáním, katechezemi, vzděláváním dětí a mládeže, organizováním poutí a mnohými dalšími aktivitami.