Přihláška k biřmování v Římově 25. října 2020

21 Zář

  ---


  (Jméno příslušné farnosti, kde je zápis o křtu.


  (srov. CIC, Kán. 876.)

  - - -

  CIC, Kán. 892: Biřmovanci podle možnosti a stojí po boku kmotr, jehož úkolem je starat se, aby si biřmovanec vedl jako pravý svědek Kristův a věrně plnil povinnosti vyplývající z této svátosti.
  Kán. 893: § 1: Aby někdo mohl být kmotrem, musí splnit podmínky, o nichž je v předpisu kán. 874. § 2: Je vhodné, aby jako kmotr byl přijat ten, který tuto funkci vzal na sebe již při křtu.
  Kán. 874: § 1: Za kmotra může být připuštěn ten, kdo: 1. je označen křtěncem nebo jeho rodiči či zástupci rodičů, nebo když tito nejsou, je označen farářem nebo udělovatelem křtu; splňuje požadavky stanovené pro kmotra a má úmysl tento úkol zastávat, 2. dovršil-li 16 let věku, jestliže nestanovil diecézní biskup jinou věkovou hranici či farář nebo udělovatel křtu jsou mínění, že se ze spravedlivé příčiny má učinit výjimka, 3. je katolíkem, biřmovaným, přijal již Nejsvětější eucharistii a také vede život v souladu s vírou a službou, kterou přijímá, 4. není postižen žádným uloženým nebo vyhlášeným kanonickým trestem, 5. není otcem ani matkou křtěného.

  ---

  CIC, Kán. 889: § 2: Mimo případ nebezpečí smrti se žádá k dovolenému přijetí biřmování, aby ten, kdo má užívání rozumu, byl vhodně poučen, řádně připraven a schopen obnovit křestní sliby.)
  Kán. 890: Věřící jsou povinni včas přijmout tuto svátost. Rodiče, duchovní a zvláště faráři se postarají, aby věřící byli řádně poučeni k přijetí této svátosti a ve vhodnou chvíli ji přijali.

  "Odesláním přihlášky souhlasím, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních údajů, a to až do doby, kdy tento svůj souhlas písemně odvolám. Osobní údaje budou použity pouze pro přihlášení k biřmování."