Informace o nás

Vznik Bratrstva

Poté, co v červnu 1988 arcibiskup Marcel Lefebvre nedovoleně vysvětil 4 nové biskupy se zakladatelé našeho Bratrstva, kteří s nedovoleným svěcením biskupů nesouhlasili, oddělili od svého duchovního otce a sešli se v Římě s tehdejším prefektem pro Kongregaci pro nauku víry kardinálem Ratzingerem s odvoláním na protokol z 5. května 1988 a prosbou, aby bylo Bratrstvo svatého Petra jako církevní společnost kanonicky založeno.

Když papež Jan Pavel II. vydal 6. července Motu proprio Ecclesia Dei učinilo několik bývalých členů Bratrstva sv. Pia X. v Římě první zakládající akt. Aby založení bylo postaveno na širším základě, bylo opakováno 18. července 1988 dvanácti kněžími a několika seminaristy v cisterciáckém opatství Hauterive ve Švýcarsku. Ke zřízení našeho Bratrstva Svatým stolcem se všemi patřičnými náležitostmi došlo 18. října 1988.

Krátce po založení bylo Bratrstvo umístěno Msgr. Josefem Stimpfle, biskupem Augsburgu (Německo) do Wigratzbadu, malého mariánského poutního místa v Bavorsku. Zde se také dnes nachází náš evropský seminář našeho Bratrstva.

 

Vzdělávání

Bratrstvo svatého Petra má k dispozici dva semináře, zřízených podle platných norem katolické Církve. Jeden ve Wigratzbadu v  Německu, kde se vyučuje německy nebo francouzsky a druhý v Denton, USA, kde se vyučuje anglicky.

Celkem je vzdělávání kandidátů zahrnuto do 7 let přípravy na kněžství. První rok vzdělávání je zaměřen na duchovní přípravu kandidátů, další dva roky zahrnují výuku filosofických předmětů (aristotelsko-tomastická filosofie) a poté 3 roky teologických studií (podle teologie sv. Tomáše Akvinského). Poslední rok pak je rozdělen mezi studium a jáhenskou praxí v námi spravovaných farnostech a domech.

Během těchto let modlitby, studia a společného života má nabýt kandidát dostatečné zralosti, osobní disciplíny a větší sjednocení s Kristem, aby mohl jako kněz dobře vykonávat své poslání.

Zvláštní pozornost v seminářích je pak věnována věrnému dodržování liturgické a duchovní tradice, v souladu s dispozicemi Motu proprio Ecclesia Dei adflicta z 2. července 1988.

 

Statistiky

Aktuální počet členů (listopad 2021)

 • Celkem: 526 (z toho 336 inkardinovaných)
  • Kněží: 341
   • 319 inkardinovaných
   • 13 inkorporovaných na jeden rok
   • 5 přidružených
   • 4 vysvěcení kandidáti
  • Jáhni: 17
  • Seminaristé (bez jáhnů, včetně kandidátů prvého roku): 168

• průměrný věk členů: 38 let
• zemřelí členové: 11Z celkového počtu pak kněží tvoří 65%, seminaristé 32% a 3% tvoří jáhni.

Počet kněžských svěcení za posledních 12 let: 

 • 13 novokněží za rok

Počet našich domů

 • Počet domů: 132
 • Počet kanonicky ustanovených domů: 95

Konfraternita sv. Petra

 • celkový počet členů: 8399
  • francouzsky mluvící: 1178
  • německy mluvící: 1191
  • anglicky mluvící: 6030

Místa

 • Diecézí, kde sloužíme: 147
 • Míst, kde sloužíme Mše svaté: 259
 • Personálních farností: 47

Více se o našem Bratrstvu můžete také dozvědět na stránkách www.fssp.org