Vzdělávání

Bratrstvo svatého Petra má k dispozici dva semináře, zřízených podle platných norem katolické Církve. Jeden ve Wigratzbadu v  Německu, kde se vyučuje německy nebo francouzsky a druhý v Denton, USA, kde se vyučuje anglicky.

Celkem je vzdělávání kandidátů zahrnuto do 7 let přípravy na kněžství. První rok vzdělávání je zaměřen na duchovní přípravu kandidátů, další dva roky zahrnují výuku filosofických předmětů (aristotelsko-tomastická filosofie) a poté 3 roky teologických studií (podle teologie sv. Tomáše Akvinského). Poslední rok pak je rozdělen mezi studium a jáhenskou praxí v námi spravovaných farnostech a domech.

Během těchto let modlitby, studia a společného života má nabýt kandidát dostatečné zralosti, osobní disciplíny a větší sjednocení s Kristem, aby mohl jako kněz dobře vykonávat své poslání.

Zvláštní pozornost v seminářích je pak věnována věrnému dodržování liturgické a duchovní tradice, v souladu s dispozicemi Motu proprio Ecclesia Dei adflicta z 2. července 1988.