Úvodní strana

Vítejte na stránkách Kněžského bratrstva sv. Petra (FSSP)

logo_fssp

Kněžské bratrstvo sv. Petra (FSSP) je společností katolických kněží apoštolského života papežského práva.

Společnost apoštolského života zaujímá –  stručně řečeno – místo mezi světským klérem  a řeholním klérem. Jako je tomu u řádů a kongregací, žijí jeho členové se zaměřením na společný cíl, v bratrském společenství a sledují tentýž ideál. Neskládáme ale řeholní sliby, nýbrž jednoduchým slibem vstupují kandidáti do naší společnosti a pod autoritu jeho představených.

Papežské právo znamená, že naše bratrstvo bylo založeno papežem a papeži se skrze Papežskou komisi Ecclesia Dei také zodpovídáme za naše akce. Místní biskup však dohlíží na naši práci, kterou konáme v jeho diecézi.

Se souhlasem Apoštolského Stolce a povolením místních biskupů poskytuje Bratrstvo plnou péči svátostného života pro věřící podle liturgických knih z roku 1962 .

Hlavním úkolem Bratrstva sv. Petra je pastorační práce ve farnostech. Kněží slouží věřícím v různých apoštolátech v celém světě. Kněží Bratrstva žijí v malých komunitách a snaží se šířit Kristovo evangelium všemi možnými prostředky – např. kázání, katechezí, vzdělávání dětí a mládeže, organizování poutí, a podobně.

Více se o našem Bratrstvu můžete také dozvědět na stránkách www.fssp.org