10. – 17. září 2019: Hovory o víře v Českých Budějovicích

1 Kvě

Zveme všechny, kteří chtějí prohloubit své znalosti o katolické víře na 6. ročník Hovorů o víře.

Přihláška na hovory o víře

Přednáší:

 • P. Prof. PhDr. Efrém Jindráček OP, Ph.D., přednáší filozofii na Papežské Univerzitě sv. Tomáše Akvinského v Římě,
 • Mgr. Andrej Kutarňa, jednatel nakladatelství Hesperion a doktorand Teologické fakulty Jihočeské univerzity
 • Mgr. Kateřina Kutarňová, doktorandka Teologické fakulty Jihočeské univerzity,
 • Vladimíra Koubová-Eidernová, historička umění a emer. ředitelka odboru památkové péče Ministerstva kultury a ředitelka Sbírky starého českého umění Národní galerie v Praze.
 • Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, přednáší filozofii a teologii na Teologické fakultě Jihočeské univerzity,
 • Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D., profesor Janáčkovy akademie múzických umění a vedoucí Semináře estetiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně,
 • R.D. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D., rektor kostela P. Marie a sv. Karla Velikého v Praze, přednáší právo na Teologické fakultě Jihočeské univerzity,
 • D. Mgr. Josef Peňáz, farní vikář v Jablonci nad Nisou.
 • Petr Voženílek, dlouholetý vedoucí poraden a středisek výchovné péče, terapeut a rodinný poradce, v současné době pracuje mimo jiné jako strojvedoucí,
 • PhDr. Mgr. Jakub Václav Zentner FSSP, kaplan pro tradiční ritus v Českobudějovické diecézi.

Není-li uvedeno jinak, místa konání jednotlivých přednášek budou v prostorách bývalého kláštera na Piaristickém nám. v Č. Budějovicích, místa dalších bodů jsou uvedene a u bodu programu. Celkový přehled všech míst zde.

Brožura s programem ke stažení

Program:

ÚTERÝ 10. ZÁŘÍ

Do 17:00 příjezd a ubytování účastníků v kolejích Jihočeské univerzity.

18:00 Veni Creator a zpívaná mše svatá k Duchu svatému v tradičním římském ritu (kostel Obětování Panny Marie v Č. Budějovicích, Piaristické nám.).

19:15 večeře (menza Teologická fakulta – Kněžská ul.).

20:00 přednáška P. Prof. PhDr. Efrém Jindráček OP, Ph.D.: Co je to kontemplace.

21:30 modlitba kompletáře(kostel Obětování Panny Marie v Č. Budějovicích, Piaristické nám.).

 

STŘEDA 11. ZÁŘÍ

7:00 modlitba primy, následují tiché mše (kostel sv. Vojtěcha v Č. Budějovicích, ul. Emmy Destinové).

8:00 – 8:45 snídaně (menza univerzitního kampusu v Č. Budějovicích).

9:30 – 10:30 přednáška PhDr. Vladimíra Koubová-Eidernová: Oltář a jeho frontála jako jádro liturgického sakrálního prostoru a jako jádro liturgického prostoru ve smyslu politickém.

11:00 – 12:00 přednáška R.D. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D.: Církevní právo a liturgie.

12:15 recitovaná mše svatá v tradičním římském ritu (kostel Obětování Panny Marie v Č. Budějovicích, Piaristické nám.).

13:15 oběd (menza Teologická fakulta – Kněžská ul.).

15:00 prohlídka Českých Budějovic, provádí P. PhDr. Mgr. Jakub Václav Zentner FSSP.

19:15 večeře (menza Teologická fakulta – Kněžská ul.).

20:00 – 21:00 přednáška P. Prof. PhDr. Efrém Jindráček OP, Ph.D.: Místo kontemplace na cestě ke křesťanské svatosti.

21:30 modlitba kompletáře (kostel Obětování Panny Marie v Č. Budějovicích, Piaristické nám.).

 

 

ČTVRTEK 12. ZÁŘÍ – JMÉNA PANNY MARIE

7:00 modlitba primy, následují tiché mše (kostel sv. Vojtěcha v Č. Budějovicích, ul. Emmy Destinové).

8:00 – 8:45 snídaně (menza univerzitního kampusu v Č. Budějovicích).

9:30 – 10:30 přednáška: PhDr. Vladimíra Koubová-Eidernová: Sakrální umění a krása – od starořeckého přes gotický a moderní až současný příklad.

11:00 – 12:00 přednáška R.D. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D.: Kodex kanonického práva jako inspirace pro duchovní život.

12:30 oběd (menza Teologická fakulta – Kněžská ul..).

Odpoledne možnost exkurze na zámek Hluboká nad Vltavou (vstupné 200 Kč).

18:00 mše svatá v tradičním dominikánském ritu (kostel Obětování Panny Marie v Č. Budějovicích, Piaristické nám.).

19:15 večeře (menza Teologická fakulta – Kněžská ul.).

20:00 – 21:00 Promítání filmu o Kněžském bratrstvu sv. Petra: Des hommes à part [Zvláštní lidé], francouzsky, anglicky a německy s českými titulky.

21:30 modlitba kompletáře (kostel Obětování Panny Marie v Č. Budějovicích, Piaristické nám.).

 

PÁTEK 13. ZÁŘÍ

7:00 modlitba primy, následují tiché mše (kostel sv. Vojtěcha v Č. Budějovicích, ul. Emmy Destinové).

8:00 – 8:45 snídaně (menza univerzitního kampusu v Č. Budějovicích).

9:30 – 10:30 přednáška Mgr. Kateřina Kutarňová: Dokud se Bohu zcela nedáme: Terezie z Ávily o modlitbě a duchovním životě.

11:00 – 12:00 přednáška P. Mgr. Josef Peňáz: Lex orandi – lex credendi, zákon modlitby – zákon víry, souvztažnost víry, liturgie a spirituality.

12:30 oběd (menza Teologická fakulta – Kněžská ul.).

14:30 prohlídka kostela Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích, provádí P. PhDr. Mgr. Jakub Václav Zentner FSSP.

18:00 svatá liturgie v byzantském ritu staroslověnsky (kostel Obětování Panny Marie v Č. Budějovicích, Piaristické nám.).

19:15 večeře (menza Teologická fakulta – Kněžská ul.).

20:00 – 21:00 přednáška: Mgr. Petr Voženílek: Autorita, její nadužívání i absence jako zdroj patologie v Církvi a společnosti.

21:30 modlitba kompletáře (kostel Obětování Panny Marie v Č. Budějovicích, Piaristické nám.).

 

 

SOBOTA 14. ZÁŘÍ – POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

7:00 modlitba primy, následují tiché mše (kostel sv. Vojtěcha v Č. Budějovicích, ul. Emmy Destinové).

8:00 – 8:45 snídaně (menza univerzitního kampusu v Č. Budějovicích).

9:30 – 10:30 přednáška: PhDr. Vladimíra Koubová-Eidernová: Aperiatur terra et germinet Salvatorem. – Otevři se země a vydej Spasitele“ – k možnostem nové interpretace Vyšebrodského oltáře.

11:00 – 12:00 přednáška: Doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.: Svědomí – mezi jeho svobodou a výchovou.

12:30 oběd (menza Teologická fakulta – Kněžská ul.).

Volné odpoledne.

18:00 zpívaná mše svatá v tradičním římském ritu (kostel Obětování Panny Marie v Č. Budějovicích, Piaristické nám.).

19:15 večeře (v prostorách bývalého kláštera na Piaristickém nám. v Č. Budějovicích).

20:00 koncert duchovní hudby: Orlando di Lasso (1532–1594): Lagrime di San Pietro – Slzy svatého Petra. Zpívá Husovický okrašlovací spolek pěvecký pod vedením JUDr. Patrika Matyáška (kostel Obětování Panny Marie v Č. Budějovicích, Piaristické nám.).

 

 

NEDĚLE 15. ZÁŘÍ – XIV. NEDĚLE PO SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7:00-7:45 snídaně (menza univerzitního kampusu v Č. Budějovicích).

9:00 asistovaná mše svatá v tradičním římském ritu v kostele Svatého Ducha Římově  při příležitostí podzimní římovské pouti.

11:30 oběd v Římově.

13:00 – 16:00 modlitba římovské pašijové cesty.

17:00 kázání v kostele Svatého Ducha v Římově na téma „Proč dobrý Bůh dopouští zlé věci“. Promluví P. Prof. PhDr. Efrém Jindráček OP, Ph.D. Následuje svátostné požehnání.

18:00 večeře v Římově.

 

 

PONDĚLÍ 16. ZÁŘÍ – SVATÉ LUDMILY

7:00 modlitba primy, následují tiché mše (kostel sv. Vojtěcha v Č. Budějovicích, ul. Emmy Destinové).

8:00 – 8:45 snídaně (menza univerzitního kampusu v Č. Budějovicích).

9:30 – 10:30 přednáška Doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.: Proč potřebujeme Dary Ducha svatého?

11:00 – 12:00 přednáška Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.: Čím Vergilius ovlivnil křesťanskou Evropu aneb anima naturaliter christianaduše přirozeně křesťanská.

12:30 oběd (menza Teologická fakulta – Kněžská ul.).

14:00 exkurze do Třeboně, provádí P. PhDr. Mgr. Jakub Václav Zentner FSSP.

18:00 zpívaná mše svatá v tradičním ritu staroslověnsky (v kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni).

19:15 večeře (v Třeboni).

20:00 přednáška Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.: Dante a Evropa: Božská komedie jako vize spásy a smyslu dějin (v bývalém dominikánském klášteře v Třeboni).

 

 

ÚTERÝ 17. ZÁŘÍ – STIGMATIZOVÁNÍ SVATÉHO FRANTIŠKA

7:00 modlitba primy, následují tiché mše (kostel sv. Vojtěcha v Č. Budějovicích, ul. Emmy Destinové).

8:00 – 9:00 snídaně (menza univerzitního kampusu v Č. Budějovicích).

9:30 – 10:30 přednáška: Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.: Dante jako filozof, theolog, politolog i básník.

11:00 – 12:00 přednáška: Mgr. Andrej Kutarňa: Hierarchie v liturgii a v Církvi jako obraz nebeské hierarchie.

12:00 závěrečná mše svatá v tradičním římském ritu (kostel Obětování Panny Marie v Č. Budějovicích, Piaristické nám.).

13:15 oběd (menza Teologická fakulta – Kněžská ul.).

 

Dopravu na jednotlivá místa v rámci Českých Budějovic lze bez větších obtížích absolvovat pěšky. (K dispozici je také městská hromadná doprava.) Pro exkurze na Hlubokou a do Třeboně a na pouť do Římova mohou ti, kteří nebudou mít vlastní auto, požádat o převoz minibusem nebo se domluvit s těmi, kteří auto mají.

 

Bydlení a stravování bude zajištěno na vysokoškolských kolejích a v menzách Jihočeské univerzity. (K dispozici je také parkoviště.)

 • Cena celého pobytu s ubytování v dvojlůžkovém pokoji s plnou penzí je pro osoby výdělečné činné 3500 Kč,
 • Pro studenty, důchodce, matky na mateřské dovolené a každého dalšího člena z téže rodiny 2500 Kč.
 • Příplatek za jednolůžkový pokoj (na celý týden) 1500 Kč.
 • V případě pozdějšího příjezdu a/nebo dřívějšího odjezdu se odečítá 400 Kč za každý celý den z příspěvku na stravování a ubytování.

 

Ceny za stravování bez ubytování:

 •     Snídaně formou švédského stolu, včetně nápoje 85 Kč za osobu/den,
 •     Oběd, včetně polévky a studeného nealko nápoje 80 Kč za osobu/den,
 •     Večeře, včetně nápoje 85 Kč za osobu/den,

Účast na přednáškách bez ubytování a stravování za dobrovolný příspěvek.

 

Přihláška na hovory o víře